21mar

SŁOWO i ZALECENIA KS. ARCYBISKUPA W CZASIE EPIDEMII

SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO

 

 

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej!

Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają przed nami niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz upływające dni zjednoczyły nas – także w Archidiecezji Gdańskiej – w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski o ludzkie zdrowie, życie i ducha nadziei.

Serdecznie dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim – zwłaszcza Służbie Zdrowia – całej Wspólnocie archidiecezjalnej za podjęcie wielorakich wysiłków, a także za uszanowanie rozporządzeń władz świeckich i kościelnych.

W związku z trwającym stanem epidemii raz jeszcze pragnę przypomnieć o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Wciąż apeluję – szczególnie do osób starszych - POZOSTAŃMY W DOMU! W duchu miłości bliźniego i w zgodnej opinii ekspertów to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Udzielona przeze mnie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Korzystających z niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział w nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w Mszy Świętej transmitowanej z własnej parafii. W tej trudnej sytuacji trwajmy w modlitwie prywatnej i rodzinnej w naszych domach w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałego stanu epidemii, dlatego wdzięczny za dotychczasową gorliwą posługę, dalej proszę duszpasterzy, aby trwając przy swoich wspólnotach, w dalszym ciągu umożliwiali wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.

Trwając na modlitwie prośmy wspólnie o potrzebne siły dla wszystkich Archidiecezjan, o uzdrowienie tak wielu chorych i o łaskę nieba dla zmarłych. Życzliwością i modlitwami obejmijmy także pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy a także władze cywilne i wszystkie służby, które w tych dniach swoją ofiarną pracą zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu. Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych.

Wszystkim z serca błogosławię.

 

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

 

ZALECENIA DUSZPASTERSKIE

KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ

W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Wprowadzony w Polsce 20 marca 2020 r. stan epidemii, a wcześniej ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz wynikająca z tego konieczność dostosowania liturgii do jego rygorów sprawiają, że także sytuacja duszpasterska jest bardzo dynamiczna i wymaga bieżących reakcji na rodzące się nowe wyzwania. Na kanwie przeżywanych w takich okolicznościach dni, a zwłaszcza ostatniej niedzieli oraz w oparciu o informacje przekazywane przez duszpasterzy zrodziły się refleksje, które Wielebnym Księżom przekazujemy wraz z nowymi zaleceniami duszpasterskimi.

W pierwszej kolejności podajemy wyjaśnienia i wskazania dla duchownych, a na końcu dokumentu punkty do ogłoszeń parafialnych i teksty do umieszczenia na stronach internetowych.

 

PODZIĘKOWANIA

 

Miniona niedziela była dowodem odpowiedzialnego uszanowania rozporządzeń władz świeckich i kościelnych. Dziękujemy kapłanom, osobom życia konsekrowanego i świeckim współpracownikom za dobrze zorganizowaną liturgię i umożliwienie szerokiemu gronu wiernych przeżywania Eucharystii w łączności ze wspólnotą parafialną. Wyrażamy także wdzięczność za zorganizowanie dodatkowych adoracji Najświętszego Sakramentu i stworzenie okazji do indywidualnej modlitwy. Dalej dziękujemy za systematyczne dyżury w konfesjonale i stworzenie w tym trudnym czasie dodatkowych okazji do spowiedzi św. Szczególnie dziękujemy za uaktualnianie stron internetowych, umieszczane modlitwy, materiały duszpasterskie, rozważania rekolekcyjne, pieśni wielkopostne, filmy religijne itp... Wielką wartość mają dodatkowe inicjatywy związane z uruchomieniem skrzynek kontaktowych czy telefonów dla osób potrzebujących duchowego wsparcia.

Licznym wspólnotom kapłańskim i zakonnym dziękujemy za włączenie się w codzienną modlitwę solidarności Kościoła w Polsce poprzez wspólne odmawianie różańca. Bóg zapłać!

MSZA ŚWIĘTA

 1. Przypominamy o udzielonej dyspensie Metropolity Gdańskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Dyspensa dotyczy wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie i pozostaje w mocy aż do odwołania. Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu. W Dekrecie z dnia 14 marca br. Ksiądz Arcybiskup apeluje: „Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, i o to Wiernych Archidiecezji Gdańskiej serdecznie proszę”. 

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych w liturgii (niedzielnej, świątecznej, obrzędowej i w dni powszednie) nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób (łącznie z duchownymi i posługującymi). W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy Świętej.

Każda decyzja o ewentualnym odwołaniu Mszy Świętych w parafii musi być konsultowana z Kurią Metropolitalną Gdańską. Niedopuszczalną jest zatem praktyka niektórych parafii, które na swoich stronach internetowych wciąż podają, że zgodnie z decyzjami władz państwowych i kościelnych w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zawieszone są do odwołania Msze Święte z udziałem wiernych.

Przypominamy, że na drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób do 50 i wyznaczyć tylko jedno wejście do kościoła oraz osobę odpowiedzialną za porządek. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Ze względu na szczególne okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu jak najmniejszej liczby posługujących.

 2. Znak pokoju przekazywany przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk, dotyczy także koncelebransów. Komunia Święta dla koncelebransów tylko „przez zanurzenie” (per intinctionem). Krew Pańską, po Komunii koncelebransów, spożywa główny celebrans i również on sam, po udzieleniu Ciała Pańskiego wiernym, dokonuje puryfikacji.

 3. W obecnej sytuacji są dopuszczalne trzy formy udzielania Komunii Świętej: na rękę, do ust i forma duchowa.

Komunia Święta na rękę i do ust

W Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z 12 marca 2020 r. napisano: „Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy”, a w Informacji Kurii Metropolitalnej Gdańskiej z 11 marca 2020 r. podano wcześniej: „Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę, co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy starszych, szczególną formą miłości bliźniego”.

Z powyższych cytatów wynika, że omawiane dokumenty mówią o możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę, do czego Pasterze Kościoła w Polsce w tym czasie zachęcają, i którą należy traktować priorytetowo. Nie oznacza to jednak, że można odmówić Komunii Świętej do ust, jeśli wierny o to poprosi. Może to dotyczyć zwłaszcza osób starszych, np. chodzących o kulach.

Przypomina się zatem, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramentum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dn. 12.03.2020).

Bardzo prosimy księży, aby na Mszy Świętej, bezpośrednio przed obrzędem Komunii Świętej zwracali się do wiernych z komentarzem, nie tylko podkreślającym zachętę do przyjmowania Komunii na rękę, ale także objaśniającym poprawne wykonanie, a przede wszystkim sens tego gestu. Można to uczynić tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy wierni! W czasie stanu epidemii Pasterze Kościoła w Polsce zachęcają nas szczególnie, abyśmy przyjmowali Komunię Świętą na rękę. Ręce tak wiele mówią o ludzkim życiu, o pracy i czynieniu dobra. To dla nas zaszczyt! Swoimi rękami możemy przyjąć Chrystusa, budując dla Niego tron, tak blisko naszego serca. Ciało Pańskie przyjmujemy na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc jeszcze przed kapłanem, prawą ręką wkładamy świętą Hostię do ust. Wiemy, że dla niektórych wiernych może to stanowić duchowy lęk, ale prosimy o heroizm wiary, odwagę spotkania z Chrystusem właśnie w ten sposób, w trosce o zdrowie wszystkich, tak jak Jezus z miłością troszczył się o każdego.

Osobom, które pragną jednak przyjąć Komunię Świętą do ust, aby nie naruszyć ich wrażliwości, należy jej koniecznie udzielić. Czyni się to zaraz po zakończeniu rozdzielania Komunii wiernym przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza. Porządek Komunii winien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub księdza proboszcza. W jednym szeregu można rozdzielać Komunię Świętą do ust, a w drugim – na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali dłonie.

W przypadku przyjmowania Komunii na rękę obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Pojawiają się wątpliwości, zgłaszane przez księży proboszczów, co zrobić w sytuacji, gdy wierny prosi o Komunię na rękę a trzyma na dłoni chusteczkę lub ma założone gumowe rękawiczki. Aby nie odmawiać przyjęcia Komunii Świętej można delikatnie zasugerować inną formę jej przyjęcia. Warto przygotować też specjalny pojemnik, w którym wierny będzie mógł od razu chusteczkę pozostawić.

Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.

W kontekście tych zaleceń, w tym tak szczególnym czasie, niech nie dzielą nas długie dyskusje o formie przyjmowania Komunii, ale niech jednoczy nas prawdziwa miłość do Jezusa Eucharystycznego i wzajemna troska o siebie.

Komunia duchowa

Istnieje również możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55).

Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład chorym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej.

Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.

Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy: 1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii; 2) wzbudzić miłość ku Niemu; 3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

 1. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa. 1. Przypominamy, że już teraz można skorzystać z Komunii Świętej wielkanocnej. Jej czas obejmuje okres od Środy Popielcowej (26 lutego 2020 r.) do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020 r.) [Decyzja 205. Zebrania Plenarnego KEP z 21 marca 1985 r].

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 1. Przypominamy, że możliwa jest tylko i wyłącznie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta, tzn. spowiedź indywidualna. Prosimy pamiętać, że kierowanie dyscypliną pokuty w diecezji należy zawsze do biskupa.

 2. Mając w świadomości bliskość Świąt Wielkanocnych należy już teraz - jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony służb sanitarnych - wyznaczyć dodatkowe dyżury spowiedzi, także poza Mszą Świętą, aby uniknąć większych skupisk ludzi.

 3. Na czas trwania pandemii spowiedzi dekanalne zostają odwołane.

 4. Dyżury spowiedzi należy organizować we własnych kościołach parafialnych lub rektorskich z uwzględnieniem wyznaczonego ograniczenia liczby osób. Dotyczy to wnętrza jak i przestrzeni otwartej przed kościołem z zachowaniem odpowiedniej odległości.

 5. Kratki konfesjonału należy zabezpieczyć folią ochronną. Folię należy zmieniać codziennie. W przypadku folii założonej od strony penitenta, należy przygotować np. chusteczki ze środkiem odkażającym. Penitent każdorazowo po sobie przeciera miejsce spowiedzi i zabiera chusteczkę ze sobą. Należy penitentom przekazać stosowną instrukcję.

Jeśli to możliwe, do spowiedzi św. można dodatkowo wyznaczyć kaplicę lub inne pomieszczenie zamknięte (np. zakrystię, salę katechetyczną, biuro parafialne lub inne godne miejsce). W kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem prywatności, zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej odległości od spowiednika.

 1. Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując wyznaczone/wskazane miejsca w ławkach, a nie stojąc obok siebie przy konfesjonale. Pozwoli to na zachowanie bezpiecznej odległości między sobą, jak również będzie wyrazem troski o dochowanie tajemnicy spowiedzi.

 2. Zawieszamy możliwość spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach.

 3. Po odbytej spowiedzi należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej.

 4. Jeżeli gdzieś w archidiecezji praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go na ten czas zaniechać.

 5. 20 marca 2020 r. Penitencjaria Apostolska wydała notę odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii. Nota informuje, że spowiedź indywidualna jest zwyczajowym sposobem sprawowania tego sakramentu (por. kan. 960 KPK), podczas gdy rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej, nie może być udzielone, chyba że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci, ponieważ nie ma wystarczająco dużo czasu na wysłuchanie spowiedzi poszczególnych penitentów (por. kan. 961, § 1 KPK) [dotyczy to również penitentów innej narodowości przebywających w Polsce, z którymi nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka], lub też występuje poważna konieczność (por. kan. 961, § 1, 2 KPK), za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny, biorąc pod uwagę kryteria uzgodnione z innymi członkami Konferencji Episkopatu (por. kan. 455, § 2 KPK) i przy konieczności, aby rozgrzeszenie było ważne, votum sacramenti ze strony indywidualnego penitenta, to znaczy postanowienie wyznania we właściwym czasie grzechów ciężkich, których w tym czasie nie można było wyznać (por. kan. 962, § 1 KPK).

Prosimy pamiętać, że powyższa nota ściśle zastrzega możliwość rozgrzeszenia ogólnego w przypadku poważnej konieczności biskupowi diecezjalnemu w uzgodnieniu z członkami Konferencji Episkopatu. W powyższej sytuacji żaden kapłan nie ma prawa w sposób nieuprawniony stosować rozgrzeszenia ogólnego.

Ponadto nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dn. 22.02.2002 w pkt. II).

Zakazana jest również publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów (potępiona przez papieża Leona Wielkiego, Ep. 168,2 – Breviarium Fidei, nr 434).

Przed Świętami Wielkanocnymi Metropolita Gdański przypomni również o możliwości wzbudzenia aktu żalu doskonałego.

DUSZPASTERSTWO CHORYCH

 1. Zwłaszcza w tym czasie, posługa chorym jest priorytetowym zadaniem duchownych, podobnie jak z miłością i oddaniem służy im personel medyczny. W sytuacji, gdy kapłan wzywany jest do ciężko chorego, nie może tego odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu.

Tym bardziej należy zatroszczyć się o udzielania sakramentów chorym w szpitalach, hospicjach, zakładach, czy domach opieki.

 

W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym, rozeznając wspólnie jej konieczność.

 1. Sposób przyjęcia Komunii Świętej zależy od stanu zdrowia chorego i jego woli. W szczególnych przypadkach udzielane jest tylko namaszczenie.

 2. Posługę wobec chorych sprawujemy z zachowaniem zasad sanitarnych. Należy zadbać o higienę dłoni używając płynu dezynfekującego. Ręce należy zdezynfekować przed, jak i po wizycie u chorego.

 3. Przy spowiedzi św. w domu chorego lub osoby starszej, kapłan podejmuje takie same środki ostrożności, jakie zostały wskazane przy celebracji sakramentu pokuty, zachowując niezbędną odległość od penitenta.

 4. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy używać żadnych rękawic ochronnych. Należy natomiast pamiętać o umyciu i zdezynfekowaniu rąk. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).

 5. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. W tej sytuacji pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK). Należy zachęcić chorych i pozostających w domach do przeżywania Mszy Świętej poprzez środki masowego przekazu.

 6. Kapelanów szpitalnych zobowiązuje się do gotowości na wezwanie pacjenta i do udzielania sakramentów świętych z zachowaniem wymaganych wskazań sanitarnych. Kapłani pracujący z chorymi muszą dostosować się do zaleceń lekarzy opiekujących się chorymi i do wszelkich zarządzeń władz szpitalnych. Kapelani szpitalni proszeni są o nie rezygnowanie z celebrowania Eucharystii w kaplicach (nawet bez ludu), modląc się w intencji chorych i tych, którzy im służą.

 7. W parafiach Archidiecezji Gdańskiej do odwołania zostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

POGRZEB

 1. Obowiązuje Dekret Metropolity Gdańskiego o pogrzebach podczas stanu zagrożenia epidemicznego. W pogrzebach powinna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Przepis o zgromadzeniach do 50 osób dotyczy również cmentarza.

 2. Uroczystości pogrzebowe zostają ograniczone do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu, III forma pogrzebu).  Oznacza to, że należy zrezygnować z organizacji konduktów (np. między kościołem a cmentarzem), a trumna lub urna obecna jest tylko przy grobie. Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

 3. Wszystkie zarządzenia należy wyjaśnić rodzinie zgłaszającej pogrzeb, z zachowaniem empatii i szacunku dla zmarłego.

SAKRAMENT CHRZTU i SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Informacje te należy w życzliwej atmosferze przekazać zainteresowanym. Jeśli rodzice dziecka lub młodzi przygotowujący się do zawarcia sakramentu małżeństwa chcieliby przeżywać uroczystość z większą ilością zaproszonych gości to należy zastanowić się nad ew. przełożeniem terminu uroczystości na późniejszy.

 2. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmieniać i pobłogosławić.

ZAKRYSTIA

 1. Należy przestrzegać zasad higieny i zaleceń sanitarnych. Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii, używając tylko i wyłącznie ręczników jednorazowych - papierowych. Dotyczy to wszystkich - duchownych (koncelebrujących i komunikujących) oraz służby liturgicznej. Oprócz mydła i wody powinno używać się także środków dezynfekujących. Jeśli w zakrystii nie ma kranu z bieżącą wodą, należy przygotować: miskę, termos z ciepłą wodą, papierowy ręcznik i mydło. Po umyciu rąk miskę należy opróżnić i starannie wypłukać.

 2. Należy zadbać o czystość naczyń liturgicznych oraz zmieniać bieliznę kielichową. Puryfikaterze zmieniamy po każdej Mszy Świętej. Dbamy również o wymianę wody w vasculum i lavabo, a używane ręczniczki zmieniamy także po każdej Mszy.

 3. Wskazane jest, aby przed Mszą Świętą główny celebrans sam nakładał własny puryfikaterz na kielich oraz hostię i komunikanty na patenę. Po Eucharystii przewodniczący liturgii samodzielnie odkłada swój puryfikaterz na miejsce.

 4. Wino, hostie i komunikanty powinny być odpowiednio przechowywane.

 5. Jeśli przy nakładaniu szat liturgicznych stosowany jest zwyczaj całowania stuły, należy go na ten czas zaniechać.

KATECHECI (DUCHOWNI I ŚWIECCY)

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło 20 marca br. przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 2. W związku z decyzją władz państwowych o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą MEN do zdalnej pracy z uczniami, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina nauczycielom religii o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii. Prosimy nauczycieli o to, aby przygotowali również materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. 

 3. Obecna sytuacja nie zwalnia nikogo z realizacji Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polscedlatego w miarę możliwości zobowiązujemy wszystkich nauczycieli religii – duchownych i świeckich – do przesyłania uczniom drogą elektroniczną materiałów oraz wskazówek do pracy w domu. Lekcje religii, a zwłaszcza zajęcia nauczania indywidualnego można prowadzić za pośrednictwem Internetu.

 4. Apelujemy również, aby pamiętać o regularnym sprawdzaniu poczty w dzienniku elektronicznym. Z uwagi na to, że jako nauczyciele religii jesteśmy pełnoprawnymi członkami Rady Pedagogicznej - pozostajemy do dyspozycji dyrektora szkoły i jesteśmy w gotowości do wykonywania pracy. 

 5. Poza stronami prowadzonymi przez wydawców podręczników do religii, nie brakuje w sieci serwisów, blogów czy kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodyczne i kreatywność katechetów – one również mogą być wsparciem w organizacji kształcenia na odległość. Niezależnie od propozycji, zachęcamy do wykorzystywania znanych w kształceniu ogólnym platform edukacyjnych i innych narzędzi cyfrowych, umożliwiających zdalne nauczanie. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego znajdziemy aktualne odnośniki do materiałów, które pomogą w zdalnej pracy z uczniami oraz nowe regulacje prawne.

 6. W obecnej sytuacji prosimy kontaktować się z Wydziałem Katechetycznym drogą mailową (katechetagda@gmail.com), a pozostając w duchowej jedności z wszystkimi Katechetami - zapewniamy o modlitwie: ks. Sławomir Drzeżdżon i ks. Tyberiusz Kroplewski.

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

W sytuacji stanu epidemii w Polsce, Caritas Archidiecezji Gdańskiej uruchomiła CENTRUM KRYZYSOWE.

Osobom znajdującym się w najbardziej kryzysowych sytuacjach, będziemy kierować konieczną pomoc żywnościową oraz inną w miarę dostępnych możliwości.

Informacje i formularze zgłoszeniowe dla osób potrzebujących, wolontariuszy i darczyńców w wersji elektronicznej znajdują się na stronie: www.caritas.gda.pl

E-mail: pomoc@caritas.gda.pl; tel. 533 352 386 (czynny w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

(Informacja Kościelnego Inspektora Ochrony Danych z 17 marca 2020 r.)

 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną można zbierać dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) do kontaktu z wiernymi w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, poprzestając na ustnym dopełnieniu obowiązku informacyjnego (np. kto zbiera, w celu ewentualnego późniejszego użycia w związku z zagrożeniem epidemiologiczny lub informowania o zmianach w działaniu parafii przez okres tej wyjątkowej sytuacji).

Zebrane w ww. celach dane można udostępniać na żądanie służb państwowych lub organów władzy publicznej. Można je udostępniać wraz z zebranymi wcześniej informacjami o osobie (zawartymi np. w kartotece parafialnej) w zakresie niezbędnym do kontaktu tych służb z wiernymi.

 1. W czasie transmisji Mszy Świętej z np. sanktuarium i parafii oraz przy użyciu infrastruktury parafialnej (podmiotu kościelnego) należy:

 1. ogłosić, że Msza Święta będzie transmitowana;

 2. wyznaczyć obszar w kościele, który nie będzie objęty kamerami;

 3. unikać pokazywania wizerunków wiernych korzystających z sakramentów oraz np. przystępujących do Komunii świętej (zob. pkt 3.8 z Praktycznych wskazań z dnia 13 maja 2019 r. z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego wydane przez KIOD przy współpracy z UODO).

 1. Przypomina się o konieczności zachowania należytej rozwagi i podstawowych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z informacji dotyczących epidemii. Sytuacja epidemiologiczna może być okazją do kradzieży danych. Zachęcamy do korzystania z oficjalnych źródeł informacji i przypominamy o każdorazowej weryfikacji linku przy podawaniu danych do logowania.

PARAFIA W INTERNECIE

 1. W czasie trwającej pandemii zauważamy jak niezwykle ważną rolę odgrywają strony internetowe parafii czy używanie mediów społecznościowych umożliwiających szybką komunikację z wiernymi i przekaz istotnych informacji. Prosimy o ich nieustanną aktualizację oraz ubogacanie o nowe, istotne zwłaszcza w tym stanie treści takie jak rozważania Drogi Krzyżowej, rekolekcje czy inne, a także dodawanie bieżących ogłoszeń duszpasterskich. Ważną inicjatywą może być osobisty list proboszcza do parafian, dodający otuchy i uwrażliwiający też do świadczenia wzajemnej pomocy.

 2. Rządców parafii zachęcamy do organizowania transmisji Mszy Świętych z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Można poprosić o pomoc znających się na tym parafian lub skorzystać z poradnika.

 3. Transmitującym zwracamy uwagę, iż zawsze musi to być transmisja na żywo, aby lud mógł uczestniczyć w aktualnie sprawowanej Eucharystii (bez nagrywania i możliwości ponownego odtwarzania o innej porze).

Musimy przy tym zadawać sobie sprawę, że jednak nie do wszystkich wiernych w ten sposób dotrzemy. Pamiętajmy więc o poinformowaniu parafian o aktualnym numerze telefonu, aby także w ten sposób umożliwić kontakt zwłaszcza osobom starszym i chorym.

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA ODPUSTU SPECJALNEGO

WIERNYM DOTKNIĘTYM PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa.

Ponadto odpust zupełny mogą uzyskać także wierni, „którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”.

Tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, zostaje udzielony „odpust zupełny w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się”. W celu uzyskania tego odpustu Penitencjaria Apostolska zaleca używanie krzyża.

Tekst Dekretu znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

PRO MEMORIA

 • Nie ustajemy w modlitwie różańcowej o godz. 20.30 w kapłańskim czy zakonnym gronie i śpiewie suplikacji podczas Mszy Świętej.

 • Modlitwa jest nam wszystkim dzisiaj bardzo potrzebna, podobnie jak jedność i koordynacja działań duszpasterskich podejmowanych w parafiach przez poszczególnych księży.

 • W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, wszelkie nowe inicjatywy duszpasterskie należy konsultować z Kurią Metropolitalną Gdańską, tak by nie wprowadzały one rozproszenia czy niezrozumienia wśród wiernych. Należy ostrzegać wiernych przed traktowaniem modlitwy jako zabiegu magicznego. Tego rodzaju zjawisko ostatnio pojawia się często w lekkomyślnie rozsyłanych drogą SMS-ową informacjach pozbawionych teologicznego sensu (np. że zamiast Koronki do Bożego Miłosierdzia należy o godz. 15.00 – odmówić „3 razy Ojcze nasz do Trójcy Świętej i będzie uwolnienie”). W zakresie kultu i modlitwy trzeba słuchać nauczania Kościoła!

 • Jasno i jednoznacznie podkreślamy, że w przepowiadaniu oraz w jakichkolwiek wypowiedziach czy dyskusjach, nie wolno interpretować epidemii koronawirusa jako kary za grzechy.

 • Polecamy sprawowanie Mszy Świętej za chorych, modląc się o ustanie epidemii (formularz mszalny nr 43 – Msza za chorych, s. 164’’). Mszę Świętą w tej intencji należy odprawić raz w każdej parafii i wspólnocie zakonnej w dowolny dzień powszedni Wielkiego Postu, zachowując fioletowy kolor szat liturgicznych i czytania z dnia.

 • Zalecamy, aby kościoły w ciągu dnia pozostawały otwarte.

 • Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, winni o tym fakcie niezwłocznie poinformować Kurię i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.

 • W przypadku chorób szafarzy sakramentów apeluje się o zachowanie zdroworozsądkowej ostrożności i konieczne zawieszenie posługi na czas rekonwalescencji.

 • W obecnym czasie zawieszamy organizowanie tzw. „Ekstremalnych Dróg Krzyżowych”.

 • Przypominamy, że wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne) pozostają zawieszone, a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Prosimy natomiast kapłanów i osoby konsekrowane o odprawianie ich w swoich parafiach i wspólnotach oraz transmitowanie na stronach internetowych, tak by wierni w sposób duchowy mogli w nich uczestniczyć.

 • W związku z decyzją władz państwowych o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 10 kwietnia 2020 r., odwołane zostają również uroczystości Niedzieli Palmowej – Światowego Dnia Młodzieży, które planowane były w Wejherowie.

 • Kolejne zalecenia co do przygotowania celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego zostaną przesłane później.

 • Przypominamy, że do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zarządzenia: Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu (12 marca 2020 r.), Dekret Metropolity Gdańskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce (14 marca 2020 r.), Dekret Metropolity Gdańskiego o pogrzebach podczas stanu zagrożenia epidemicznego (18 marca 2020 r.) oraz wcześniejsze zalecenia Kurii Metropolitalnej Gdańskiej (11, 13 i 14 marca 2020 r.).

 

Niniejsze zalecenia wchodzą w życie z dniem 21 marca 2020 r. i obowiązują do odwołania.

 

 

Kanclerz

/-/ Ks. Rafał Dettlaff

 

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz

Wikariusze Generalni:

/-/ Biskup Wiesław Szlachetka

/-/ Biskup Zbigniew Zieliński

 

 

DO OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH:

 • Słowo Metropolity Gdańskiego.

 • Tak jak w poprzednią niedzielę informacja o Mszach Świętych, maksymalnej liczbie uczestników liturgii (50) i zachęta do skorzystania z dyspensy Księdza Arcybiskupa.

 • Podajemy godziny transmisji Mszy Świętych ze swojej parafii.

 • Podajemy godziny spowiedzi, adoracji Najświętszego Sakramentu i otwarcia kościoła (kaplicy). Zachęcamy do spowiedzi już teraz (podajemy przemyślany sposób organizacji spowiedzi zgodny z wytycznymi zamieszczonymi powyżej).

 • Przypominamy wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

 • Przypominamy, że już teraz do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. 7 czerwca 2020 r., można skorzystać z Komunii Świętej wielkanocnej.

 • Informujemy o możliwościach wzajemnej pomocy i podejmowanych w tym kontekście działaniach prowadzonych przez parafię.

 • Podajemy jasny sposób kontaktu z parafią i zachęcamy do odwiedzania strony parafialnej.

 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – m.in. Gościa Niedzielnego (darmowe e-wydanie)

 • Krótko informujemy o odpustach przekazanych przez Stolicę Apostolską dla wiernych dotkniętych pandemią koronawirusa.

DO UMIESZCZENIA NA STRONACH INTERNETOWYCH:

Podajemy bieżące ogłoszenia parafialne

z wszystkimi powyższymi informacjamiZamieszczamy Słowo Metropolity Gdańskiego

 

Podajemy godziny transmisji Mszy Świętych z parafii

Można dodać transmisje ogólnopolskie czy regionalne

 

DRODZY WIERNI !

Zwracamy się z gorącą prośbą o zrozumienie

nadzwyczajnych środków zapobiegawczych,

które byliśmy zobowiązani wprowadzić

w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

i kontynuujemy w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Liczba uczestników Mszy Świętej i nabożeństw nie może przekraczać 50 osób,

dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy

Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej

transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie.

Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej.

Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele

zapraszamy w pierwszej kolejności te osoby,

które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych,

z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń.

Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących

oraz o ustanie epidemii.

Prosimy także o wrażliwość na tych parafian,

którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

Wasi Duszpasterze

 

 

 

 

 

Bądź na bieżąco gdziekolwiek jesteś z aplikacją Facebook i polubionym profilem naszej parafii!

Wejdź na nasz profil www.facebook.com/ebojanowskirumia lub kliknij w przycisk obok! To nic nie kosztuje!

Odwiedź nasz profil

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]